Lög félagsins

/ mars 9, 2009

Lög fyrir Siglingafélag Reykjavíkur, Brokey 

I. kafli  

Nafn félagsins, tilgangur o.fl. 

1. grein  

Félagið heitir Siglingafélag Reykjavíkur, Brokey. Aðsetur þess er í Reykjavík. 

2. grein  

Markmið félagsins er að iðka siglingaíþróttir, örva áhuga fólks á siglingum og vatnaíþróttum almennt og stuðla að bættri aðstöðu til iðkunar þeirra. 

3. grein  

Félagi getur hver sá orðið sem hlýtur samþykki stjórnar félagsins. Atkvæðisrétt á fundum félagsins, kjörgengi og rétt til þátttöku í keppni fyrir hönd félagsins hafa allir skráðir félagar sem greitt hafa tilskilin gjöld.  
 

II. kafli  

Deildir félagsins 

4. grein  

Félagið skal starfa í deildum, s.s. kjölbátadeild, seglbrettadeild, kænudeild og róðradeild. 

5. grein  

Deildarstjórar eru tilnefndur af hverri deild fyrir sig og staðfestir af stjórn. Sé deildarstjóri ekki tilnefndur af deild er hann skipaður af stjórn. Deildarstjórar hafa rétt til setu á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt. Sé deildarstjóri ekki tilnefndur eða skipaður fer stjórnin með hlutverk hans. Deildarfundi skal halda þegar deildarstjóri sér ástæðu til, eða ef fimm eða fleiri félagar óska þess.

6. grein  

Hlutverk deildarstjóra skal vera að annast daglegan rekstur deildarinnar, þ.e. halda mót, sjá um þjálfun og kennslu og annað sem lýtur að eðlilegum framgangi hennar í samráði við stjórn félagsins. Deildarstjóri skal leggja fram starfs- og rekstraráætlun fyrir stjórn til samþykktar.  

7. grein  

Leggist starfsemi deildar niður, renna eigur hennar til félagsins.  
 

III. kafli  

Aðalfundur félagsins 

8. grein  

Aðalfund félagsins skal halda í janúar ár hvert og skal hann boðaður með minnst 14 daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega hefur verið til hans boðað. Á aðalfundi, sem og á félagsfundum, skal kjósa sérstakan fundarstjóra.  

9. grein  

Dagskrá aðalfundar:  
 
Skýrsla stjórnar félagsins og deilda.  
Umræður um skýrslur.  
Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram og bornir undir atkvæði.  
Lagabreytingar.  
Kosning stjórnar félagsins og tveggja skoðunarmanna reikninga.  
Ákvörðun árgjalds.  
Önnur mál.  

10. grein  

Stjórn félagsins skipa formaður, sem kosinn er sérstaklega, og fjórir stjórnarmenn sem skipta með sér verkum, auk tveggja varamanna. Forfallist formaður velur stjórnin staðgengil hans úr sínum röðum.

11. grein  

Reikningar félagsins miðast við áramót.

12. grein  

Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist til stjórnar eigi síðar en viku fyrir aðalfund. Þær öðlast gildi ef þær eru samþykktar með 2/3 greiddra atkvæða. Auðir og ógildir seðlar teljast ekki með.

13. grein  

Atkvæði á aðalfundi skal greiða með handauppréttingu nema einn eða fleiri félagar æski leynilegrar atkvæðagreiðslu.  
 

IV. kafli  

Starfsemi félagsins 

14. grein  

Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málum félagsins milli aðalfunda. Falli atkvæði jafnt innan stjórnar félagsins, ræður atkvæði formanns.

15. grein  

Undirskrift að minnsta kosti tveggja stjórnarmanna þarf til þess að skuldbinda félagið.  
 
Óheimilt er að veðsetja eigur félagsins nema með samþykki meirihluta stjórnar félagsins og allar meiriháttar framkvæmdir á vegum deilda skulu samþykktar af stjórn félagsins.  

16. grein  

Stjórn félagsins skal setja reglur um starf og eigur félagsins. Sérstakar reglur skal setja ef fleiri en ein deild nýtir sömu aðstöðu.

17. grein  

Almennan félagsfund skal halda þegar stjórnin sér ástæðu til eða ef minnst 10 félagsmenn óska þess með skriflegri áskorun til stjórnar.

18. grein  

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í atkvæðagreiðslu á aðalfundi og félagsfundum, nema við lagabreytingar, en þá þarf 2/3 atkvæða.  
 

V. kafli  

Ýmis ákvæði

19. grein  

Félagar skuldbinda sig til þess að hlíta lögum og reglum félagsins, annars hafa þeir fyrirgert rétti sínum. Stjórn félagsins er heimilt að víkja félaga úr félaginu, enda sé brottvikningin studd rökum. Félagi, sem þannig er vikið úr félaginu, getur krafist þess að stjórnin kalli saman félagsfund þar sem mál hans verði rætt.

20. grein  

Á aðalfundi má kjósa félaginu heiðursformann ef 2/3 viðstaddra félagsmanna samþykkra kjörið. Heiðursformaður skal hafa starfað í þágu félagsins um langan tíma og njóta almennrar virðingar félagsmanna fyrir störf sín. Stjórn félagsins getur falið heiðursformanni trúnaðarstörf í þágu félagsins. Heiðursformaður greiðir ekki félagsgjöld, en nýtur allra réttinda sem félagsmenn njóta.

21. grein  

Stjórn félagsins getur útnefnt heiðursfélaga á aðalfundi eða sérstökum félagsfundi í viðurkenningarskyni fyrir störf í þágu siglingaíþróttarinnar. Heiðursfélagi greiðir ekki félagsgjöld en nýtur allra réttinda sem félagsmenn njóta.

22. grein  

Félagi hefur fyrirgert rétti sínum keppi hann fyrir annað siglingafélag án leyfis stjórnar. Félagi getur ekki skipt um félag nema með samþykki stjórnar. Stjórnin skal þó ekki synja um félagaskipti nema með gildum rökum.

23. grein  

Leysist félagið upp af einhverjum ástæðum, skal eigum þess komið til varðveislu hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkur.

24. grein  

Lög þessi öðlast þegar gildi.  
 
Samþykkt á aðalfundi 9. mars 1996

Breytt á aðalfundi 11. mars 2002

Breytt á aðalfundi 13. febrúar 2003

Breytt á aðalfundi 16. febrúar 2006

Breytt á aðalfundi 13.nóvember 2008

Share this Post